ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקצב

ב"ה, כ"ה חשון, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

מרת תמר תחי' סומוגי

ברכה ושלום!

באיחור רב נתקבל מכתבה, בו כותבת על דבר תכנית עבודת מחקר בקשר עם תנועת חב"ד ואשר כבר באה במגע עם אנשי חב"ד בכפר חב"ד, ושואלת דעתי.

ועל פי סגנון כתבה, בודאי יודעת ממאמר חכמינו ז"ל במשנתם כי המעשה הוא העיקר, ועקרון זה צריך להיות גם כן אבן בוחן במחקר האמור, כלומר מנקודת מבט אם יביא תועלת רצוי' ומעשית, ובנידון זה מה טוב ברוח תורת חב"ד.

בטח ידוע לה שיש שתי הוראות בענין משפיע ומושפע, אשר לכאורה סותרות הן אחת לרעותה, אבל שתיהן הובאו בתור הוראה הלכה למעשה. האחת אומרת: אם הרב דומה למלאך, קבל תורה ממנו, והשני' אומרת: קבל את האמת ממי שאמרו.

והנה, יהי' ישוב הסתירה האמורה מה שיהי', אבל הנסיון מורה שכשהרב הוא דוגמא חי' לתורתו שהוא מלמד, אזי הצלחה מיוחדת וגדולה להוראות אלו. כוונתי כפשוטה, ויותר נכון תקותי, אשר גם בחיי' הפרטיים תהי' דוגמא חי' לחיי יום-יום על פי תורת חב"ד. ואף שלכאורה מהי השייכות של חקירה מדעית של ההוי החב"די וכו', הרי, כאמור, התכלית הוא המעשה וההוראה בנוגע למעשים בפועל.

בכבוד ובברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר


ממאמר חכמינו ז"ל במשנתם אבות פ"א מי"ז.

אם הרב דומה למלאך חגיגה טו, ב. מו"ק יז, א.

קבל את האמת ממי שאמרו פיה"מ להרמב"ם הקדמה לאבות. רמ"א בהקדמתו למחיר יין. ועוד.