ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקצד

ב"ה, שלהי מרחשון, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

הנני לאשר קבלת המכתבים.

וכיון שזה עתה באנו מחודש תשרי, אשר ראש חדש זה הוא יום ראש השנה, וכמדובר כמה פעמים על דבר הדיוק "ראש" השנה, שהוא בדוגמת הראש אשר אברי הגוף מושפעים ומתנהלים על ידו, וכן הוא בנוגע ליום ראש השנה וכל ימות השנה, שההנהגה בהם צריכה להיות בהתאם להתעוררות ולההחלטות הטובות בראש השנה,

יהי רצון שכן יהי' בפועל ממש, הן בנוגע לברכות השי"ת לשנה טובה ומתוקה והן בנוגע להאדם, אשר עליו להמשיך הברכות ולעשות הכלים לקבלת ברכות השי"ת בגשמיות וברוחניות גם יחד.

וכיון שראש השנה זה - חל ביום השבת (ועונג) וכל השנה - היא שנת השמיטה ושבת לה'

יהא כל האמור - מתוך מנוחת הנפש והגוף ומתוך עונג.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

------------------------

תשרי, אשר . . ראש: להעיר אשר מרשית (חסר א') השנה אותיות מתשרי (בעל הטורים עקב יא, יב. בחיי שם. ובאור התורה שם שהאל"ף נמשך ע"י תק"ש וכמשנ"ת בסידור בד"ה להבין ענין תק"ש (ע"פ כוונת הבעש"ט ז"ל)).

וכל ימות השנה: כולל גם יום ר"ה - בתור יום פרטי.

לשנה טובה ומתוקה: טובה מצד החסדים ומתוקה מצד הגבורות שנמתקו (לקוטי לוי יצחק אגרות ע' שיא). ולהעיר מסי' האריז"ל (בקידוש דר"ה) שבברהמ"ז דכל עשי"ת יאמר הרחמן הוא יחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. נוסח ברכת כ"ק מו"ח אדמו"ר בעת נתינת "לקח" בעיוהכ"פ.

עליו להמשיך כו': ראה אגה"ק סו"ס יד.

גם יחד: להעיר ממש"נ (תהלים עא, יט-כ): וצדקתך אלקים עד מרום גו' ומתהומות הארץ גו'.

ועונג: שזהו ענינו דשבת וכמש"נ וקראת לשבת עונג. וראה שבת (קיח, א ושם). דב"ר רפ"ג. זח"ג רעג, א. טושו"ע או"ח ר"ס רמב.

וכל השנה . . שבת לה': להעיר מסד"ה ושבתה (בהמשך תרס"ו).

כל האמור . . ומתוך עונג: ראה אור תורה (ריש פסוקים מלוקטים) עה"פ נשא לבבינו: עושים המצוה כו' רק שיהי' להקב"ה תענוג כו'. וככה - תרל"ז פי"ב. ולהעיר מרמב"ם הל' תשובה פ"ח ה"ו ואילך.


כללי פרטי. נדפס בלקו"ש ח"ט ע' 370, והושלם ע"פ צילום האגרת.

ובאור התורה שם עקב ע' תרב.

וכמדובר כמה פעמים ראה גם לעיל אגרת י'תקס, ובהנסמן בהערות שם.

נוסח ברכת כ"ק מו"ח אדמו"ר ראה סה"ש ה'ש"ת ע' 11. תש"ה ע' 21. תש"ז ע' 64. "רשימות" חוברת יד ריש ע' 16.

תהלים עא פרק תהלים המתאים לשנות כ"ק אדמו"ר.

וכמש"נ ישעי' נח, יג.

בהמשך תרס"ו ע' רכח.

שנת השמיטה ראה גם לעיל אגרת י'תקס, ובהנסמן בהערות שם.

ושבת לה': בהר כה, ב.

אור תורה בהוצאת קה"ת ה'תש"מ ואילך – אות רפא (פב, סע"ד).