ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקצה

[שלהי מרחשון, ה'תשל"ג]

נ.ב. לכתבו אודות הדיבור סודי עם ידידנו שליט"א וכו',

במעשה בפועל אמרתי אז לכתחילה בלי כל נתינת טעם: א) שלדעתי ברורה - יגמור תקופה זו, ב) שלאחרי' - לא יעמיד מועמדות שלו, וכנ"ל - בלי הוספת טעם כלל.

באמרי שלא יחשדני במה שאין בי וכו', ויתרה מזו, שכיון שמובן שבשביל חב"ד כדאי שימשיך לעוד תקופה, ועוד שאני הוא שהצעתי לפניו לפני כניסתו לענין זה בכלל, ש(באם) יציעו לו להעמיד מועמדות שלו - יסכים על זה ויצליח, הרי פשוט מובן שבאם עתה אני אומר כנ"ל - בודאי שאין לי ברירה בזה.

ובאמת כמה התלבטתי - אולי אוכל להשתמט מלומר הנ"ל. וידוע מאמר חכז"ל בנוגע לקומקום של חמין (מנחות בסופה) - שמזה מובן גודל הצער שנגרם. ובכלל - למה לי לעגם אותו כמה שנים לפני שייעשה הענין מעשי. בכל זה אמרתי הנ"ל - בהרגשי עצמי מוכרח (לעשות מה שתלוי בי שיהי' הענין כדבעי? ובעיקר - לטובתו של המדובר).

לצערי ראיתי תיכף ומיד שלא קיבל הדברים כפי שקויתי, ושאלני האם מייעץ אני אותו כנ"ל מפני וכו', ואך לאחרי זה בא ענין הטעם*, שלאמתתו של דבר אינו נוגע כלל, ופשיטא שלא זהו עיקר ביסוס הענין שלטובת כל השייכים לזה.

[מה שהפתיע אותי לאחרי זמן לא פחות מהנ"ל הוא שמהחוגים הקרובים אליו הפיצו שמועה שכאילו אמרתי לו שיעמיד מועמדתו וימשיך עוד תקופה. הפתעה לא רק מפני שהוא היפך הגמור ממה שאמרתי, אלא שזהו סיבה ישרה וקרובה להביא עליו אכזבות וכו'. ומה שהמפיצים שמועה זו הם מדורשי טובתו וכו' - אין זה משנה את המציאות והתוצאות].

כיון שכותב אני הנ"ל בגלוי לב ואל בינתו אשען מה למסור ומה להעלים, הנני להוסיף עוד נקודה שאחד הטעמים שאמרתי שתי נקודות האמורות כמה וכמה שנים לפני שהענין נוגע בפועל הוא בכדי שיפורסם בשמו החלטתו בנקודה השני' בעוד מועד, שזה ירבה כבודו וכו'**. לצערי גם בזה לא נתאמתה תקותי. ויה"ר שעכ"פ עתה ידונוני שניהם לכף זכות, והעיקר - שיסודר ענין זה כדבעי ובהקדם בשתי נקודות האמורות.

דרך אגב (כי אין זה נוגע לגוף הענין כלל וכלל); מה שאומרים שהטעם והחשש שאמרתי שיוותרו על כו' אין מקום לחשש זה, הלואי שיהי' כן, אבל כפי המצב עתה - החשש שיוותרו על ענינים עוד יותר מכאיבים הן בגשמיות והן ברוחניות, והלואי שישתנה המצב לטוב - על ידי ביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.

*) ידוע פתגם הר"ר הלל מפאַריטש שבהסברת המאמר - רשאי להתפלפל אפילו עם אומר המאמר.

**) ולהבדיל טרומאַן (ודזונסון) יוכיח(ו).


בשולי האגרת למו"ה שלמה יוסף זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"ז י'יב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן י'תרלה. י'תרצד.

ידידנו מו"ה שניאור זלמן שזר.

יגמור תקופה זו של מינויו - פרעזידנט. ראה גם לקמן אגרת י'תרי. י'תשנב. י'תשצא. י'תשצז. י'תתקיא.

שאני הוא שהצעתי ראה גם לעיל חכ"ו אגרת ט'תשטז. "נשיא וחסיד" (ארה"ק, תשנ"ט) ע' 186 ואילך.

מנחות בסופה קט, ב: בתחלה כל האומר עלה לה אני כופתו ונותנו לפני הארי, עתה כל האומר לי לירד ממנה אני מטיל עליו קומקום של חמין.

ידוע פתגם ראה גם תורת מנחם תנש"א ח"א ע' 284, וש"נ.

טרומאַן (ודזונסון) נשיא (וסגן נשיא) ארה"ב, שהחליטו (בשנת 1953, ובשנת 1968) שלא להתמודד לכהונה נוספת.