ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקצו

[מ"ח ה'תשל"ג]

במענה למכ' מיום . . .

בו כותבת ע"ד מקום המשך לימודי' בשנת תשל"ד.

ולכאורה אינו מובן למה לה להחליט עתה בענין שזמנו בעוד כעשרה חדשים? והרי אפשרי שבנתיים יחולו כמה שינויים וכו'. בכל אופן, בהמצב כמו שהוא עתה - כדאי שתמשיך בהסמינר "בית יעקב".

תקותי אשר פעילה היא כדרוש בהפצת היהדות ועניני'. והרי ואהבת לרעך - כלל גדול הוא בתורה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א


ואהבת . . בתורה קדושים יט, יח. תו"כ (הובא בפרש"י) עה"פ.