ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקצז

ב"ה, ראש חודש כסלו, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לכל המשתתפים בחנוכת בית ליובאוויטש בפריס

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הידיעה על דבר חגיגת חנוכת הבנין - בקשר עם יום חג הגאולה י"ט כסלו הבע"ל.

ומגלגלין זכות ליום זכאי, גאולת רבנו הזקן מייסד תורת חב"ד. וידוע מש"כ בעל הגאולה בביאור ענינו של בית וחנוכת הבית - על הכתוב מזמור שיר חנוכת הבית

והנה בית ענינו כלפי חוץ - שהוא מגן ומחסה מחורב וממטר, חום וקור וכו',

ותוכנו "בפנים" - חיי מנוחה ודירת קבע,

אשר לכן בנין (וקנין) בית דורש עמל האדם

ובעיקר ברכה רבה מלמעלה, ובל' הכתוב: הוי' יבנה בית.

ולכן גם עושים משתה ושמחה בחנוכת הבית.

ויהי רצון שיהי' כן בבית הזה, אשר באופן של מנוחה - תהי' דירת קבע לכל עניני חב"ד ופעולות חב"ד,

שהם מיוסדים על האהבה המשולשת, אהבת ה', אהבת התורה ואהבת ישראל, ולהפצת כל עניני התורה (הנגלה והפנימית) ומצותי', ובפרט בין הנוער והצעירים, בני ישראל ובנות ישראל.

ויהי' הבית הזה מגן ומחסה מהשפעות בלתי רצויות מבחוץ, הן אלו שבבחי' חורב ואש זרה והן אלו שבבחי' מטר ומים זידונים, חום וקור,

ותומשך ברכת הוי' האמורה בכל הבית ופעולות שלו בהווה ובעתיד.

ועד אשר מופת לרבים יהי' בית זה וכל עניניו,

והשי"ת יצליחם שיעשו בכל האמור מתוך שמחה ומנוחה, באופן - בל' הכתוב - דפדה בשלום ורבים יהיו עמדם.

בברכה להצלחה בכל האמור ובברכת חג הגאולה,

מ. שניאורסאהן

על הכתוב מזמור: לקו"ת בסיום פ' וזאת הברכה. וראה ג"כ סידור ש' החנוכה ד"ה זה.

מגן . . וממטר: ראה סו"ס לקו"א להה"מ (שבי"ט כסלו זה - מאתיים שנה להסתלקות-הילולא שלו) ד"ה וסוכה תהי'. אוה"ת להצ"צ ע"פ זה (ישעי' ד, ו).

חום וקור: להעיר מיומא (י, סע"א): בית חורף בית קיץ בית סתמא.

ותוכנו: ראה ש"ב ז, ה (ואילך). המשך מים רבים תרל"ו בסופו.

עמל . . יבנה בית: ראה תהלים קכז, א. זח"ג נ, א.

ולהפצת . . ומצותי': להעיר משיחת יט"כ תרס"ח (תורת שלום ע' קיב).

ותומשך כו' בהווה ובעתיד: פעולה נמשכת, ע"ד בנין העולם בשבעת ימי הבנין - שצ"ל אח"כ לעולם הוי' דברך נצב בשמים (כפי' הבעש"ט - שער היחוה"א רפ"א) שזהו ע"י שלעולם הוי' דברך (כתר מל') נצב בשמים (ת"ת דז"א - כפי' האריז"ל. ראה לקוטי לוי"צ לתניא עח, א). וראה מו"נ ח"א ספס"ט. (ועפמש"כ שם מובן ג"כ החידוש בהל' יסוה"ת פ"א ה"ב - לגבי ה"א).

בכל האמור: עיין מכ' כ"ק מו"ח אדמו"ר בקונטרס יט"כ ה'שי"ת, בסופו.


נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 256, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

ומגלגלין . . זכאי תענית כט, א.

סו"ס לקו"א להה"מ בהוצאת קה"ת – סימן רנט (סו, ג).

האהבה המשולשת ראה סה"ש ה'ש"ת ע' 2 ואילך.לקו"ש ח"ב ע' 499. לעיל חכ"ז אגרת י'קפח, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת י'תרנה.

מופת לרבים יהי' ע"פ פרק תהלים המתאים לשנות כ"ק אדמו"ר (תהלים עא, ז): כמופת הייתי לרבים וגו'.

מכ' נדפס גם באגרות קודש שלו ח"א אגרת שז.

בקונטרס . . ה'שי"ת: סה"מ ה'תש"י ע' 106.

בל' הכתוב תהלים נה, יט.