ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקצח

ב"ה, ראש חודש כסלו, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מוה"ר חיים יעקב שי' שליאַממע

שלום וברכה!

מצו"ב מכתבי לתלמידות ביה"ס וסמינר בית רבקה, ובודאי שאם נצרך ביאור נוסף ימצא האותיות המתאימות להרחיב בזה.

מפני כמה טעמים נכתב המכתב בלה"ק, אבל תקותי שיתורגם גם לצרפתית, בהעתקה מתאימה וגם יפה בהשגחת כת"ר.

בהזדמנות זו אביע תקותי שכמו בשנים הקודמות גם בשנה זו תורגמו מכתבי הכלליים לצרפתית, וביחוד שני המכתבים שבחודש ניסן וכן שני המכתבים בקשר לראש השנה. ואם מאיזו סיבה נתעכבו ההעתקות הנ"ל, הרי לכאורה גם עתה זמנם הוא, כיון שהתוכן הוא לכל השנה וגם לאחרי'.

ות"ח מראש על טרחת כת"ר בהשגחה על כל האמור, וזכות הרבים מסייעתו.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.


מוה"ר חיים יעקב שליאַממע מנהל סמינר "בית רבקה" בצרפת. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ז י'רנג, ובהנסמן בהערות שם. לקמן י'תרפד. י'תשפג.

מכתבי ראה גם לקמן אגרת י'תרח.

שני המכתבים שבחודש ניסן לעיל חכ"ז אגרות י'שסג. י'שע.

שני המכתבים בקשר לראש השנה לעיל חכ"ז אגרת י'תעח. לעיל אגרת י'תקס.