ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקצט

ב"ה, ראש חודש כסלו, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הרב נחום שי' לאם

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל ספרו "תורה לשמה" בצירוף מכתבו, ות"ח עבור שימת לבבו לשלוח לי מפרי עטו ועתו.

ומובן שבכלל מענין אותי נושא זה, על אחת כמה וכמה על פי הנידון בכמה מקומות בספרו בענינים שעמדו בעוצם הפולמוס בין המתנגדים והחסידים בתקופה ההיא.

ברם לא הי' הזמן גרמא לקרוא בספרו בעיון הדרוש, אבל בעברי בו בסקירה כללית ראיתי שכמדומה שלא הובאה בו, ואצ"ל שלא הודגשה, העובדא רבת המשמעות, שאדמו"ר הזקן הדפיס בעצמו בחייו רק שני ספרים, והם ס' הלכות תלמוד-תורה וס' התניא. ומשני ספרים אלה הדפיס הל' ת"ת שלש שנים קודם ס' התניא.

ואע"פ שס' הל' ת"ת נדפס לראשונה בעילום שם המחבר, אבל בודאי שהחסידים ידעו מי מחברו, ובמילא הסיקו המסקנא מזה בנוגע ההדגשה בלימוד התורה. ואחר זמן קצר נתפרסם המחבר גם בחוגים רחבים יותר.

אשר לגודל ערך לימוד התורה, כולל לימוד התורה לשמה, הרי הובלט הדבר בהדגשה ובתקיפות הכי גדולה בכל משנתו של אדמו"ר הזקן.

איני יודע אם יש לכת"ר ס' הלכות ת"ת לרבנו הזקן הוצאה אחרונה, בתוספת מ"מ וכו', ובקשתי לשלוח לו.

כיון ששמעתי משאר ספריו שהו"ל, התקוה שינהג כמנהג כמה וכמה סופרים ומחברים לשלוח ספריהם לספרי' שלי שהיא לתועלת הרבים, ובפרט שעל פי הקטעים שהגיעו לידי הרי חלק חשוב מספריו נוגעים לבעיות הדור ותקופתנו בכלל, ובנוגע לקיום מצוות מעשיות בפרט, והרי מעשה הוא העיקר.

בכבוד ובברכה.


נדפסה ב"כפר חב"ד" גליון 991 ע' 160.

ספרו "תורה לשמה" משנת ה"ר חיים מוואלוזין, ובמחשבת הדור – ירושלים, תשל"ב.

הלכות תלמוד-תורה וס' התניא הל' ת"ת בשנת תקנ"ד וס' התניא בשנת תקנ"ז.

ס' הלכות ת"ת . . בתוספת מ"מ וכו' קה"ת, תשכ"ח.

מעשה הוא העיקר אבות פ"א מי"ז.