ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תר

ג' כסלו

מר א. קוטערמאן

[ רוסית]

[תרגום חפשי]

מאשר הנני את קבלת מכתבו שנמסר ע"י בערל שי', ובשעה טובה יזכירו אותו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר לקיום כל משאלותיו לטובה בכל מה שכתב אודותיו, ובפרט הסתדרות טובה בגשמיות וברוחניות.

בענין הטענות שלו לאישים שלוו ממנו כספים וכו', הרי כנהוג בכגון דא מתדברים ביניהם, או, כשזה בלתי אפשרי, פונים לרב, כדי שהוא יתן את דעתו – הוראה.

לפי הנראה ממכתבו, אין צורך להאריך בנחיצות קביעת עתים בתורה בכל יום, ובפרט שנמצא עתה בארץ אשר אפילו אינם יהודים קוראים לה ארץ הקודש, וכנאמר בתורה: ארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

יתן השי"ת, שיבשר טוב בכל האמור לעיל.


וכאמור בתורה עקב יא, יב.