ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרג

ב"ה, ז' כסלו, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

מוהרי"א שי' וגנר

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו מיום ב' בכסלו. ומצטער אני ש(על פי כתבו) לא קיבל מענה על מכתבו הקודם. שהרי תיכף לקבלתו כתבתי מכתב ברכה לחתונת בנו שי' שצריך הי' להתקבל עוד לפני החתונה.

וכיון שברכה בכל עת זמנה הוא, אכפול ברכתי שיהי' השידוך בנין עדי עד ומר וזוג' תחי' ישבעו מהם ומכל ילידיהם שיחיו רב נחת אמתי.

לכתבו אודות שהותם באה"ק ת"ו, ולאחרי זה ע"ד נסיעתם למדינות הדרום וכו', יהי רצון שיהי' כל זה בהצלחה. וכיון שמקרא מלא דיבר הכתוב - מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ, שאחד מהפירושים בזה: ודרכו - של השי"ת - יחפץ (הגבר), בודאי תהיינה למר הזדמנויות במדינות שיבקר להפיץ עניני היהדות, שבודאי יחפץ בזה, וגם פעולות אלו יוסיפו בברכת ה'.

בכבוד ובברכה.

נ.ב. לשאלתו בנוגע להתרומה לכפר חב"ד, מובן שהפני' בזה צריכה להיות ליושב ראש ועד הכפר, מר שלמה שי' מידנצ'יק.

מתאים להתוכן, נשלח המכתב מהיר דחוף.


מוהרי"א וגנר אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"ו תרכב, ובהנסמן בהערות שם.

הכתוב תהלים לז, כג. וראה גם לעיל חכ"ז אגרת י'תסו, ובהנסמן בהערות שם.