ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרח

ב"ה, יו"ד כסלו, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

מאשר אני קבלת מכתבה, ובעת רצון אזכירה על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר למילוי משאלות לבבה לטובה.

בודאי הגיע אלי' העתק מכתבי כללי לתלמידות בית רבקה, שכמובן גם אלי' מופנה באופן אישי. ויהי רצון שתבשר טוב בתוכנו ובכל עניני'.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר


מכתבי כללי ראה גם לעיל אגרת י'תקצח.