ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרט

ב"ה, י"ג כסלו, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ

מוה"ר שמואל אלעזר שי'

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי מכתב כת"ר מאור ליו"ד כסלו, ולדחיפות הענין עונה גם כן מהיר דחוף.

(א) בודאי אשר כל כינוס שיכול להביא להתחזקות בעניני תורה ומצותי' וכו' וכו' נחוץ ונכון וטוב הוא, ובפרט כאשר קשור בתורת החסידות ועניני'.

(ב) כיון שנקבע הכינוס לבעוד שבועיים, וכנראה ממכתבו מעטים, על כל פנים לעת עתה, המתעסקים בהכנת הכינוס, אין "לחייב" את הכינוס בתוצאות גדולות ביותר, בכדי שלא תהי' אכזבה ח"ו וכו'. לכן כדאי שייקרא "כנס הכנה" וכיו"ב.

(ג) מובן וגם פשוט, אשר באם יש ספק בנוגע לאישים מסויימים (כגון אלה שמזכירם במכתבו ושואל אודותם, וכיוצא בהם) אם להזמינם או לא - ספקו לשלילה, היינו שלא להזמינם. שהרי כיון שזהו כנס של הכנה, אין מקום לקפידה מפלוני שלא הזמינוהו, אבל יש חשש אם כן יזמינוהו.

(ד) מטעם האמור ועוד כמה טעמים, אין לכתוב שזהו בנשיאות שלי וכו'. [כיון שתו"מ תהי' הקפדה מכו"כ שלא הודעתי אותם ע"ד הכנס וההכנה וכו'. וכנ"ל עוד טעמים בדבר שלא לכתוב את האמור].

(ה) לאידך גיסא, למרות שיקראו לכנס "כנס הכנה", מובן שנוגע וביותר שיהי' בהצלחה. לכן כדאי להבטיח שתהי' ההשתתפות בו כראוי, הן בכמות והן באיכות. ובודאי כיון שנאמר ותשועה ברוב יועץ, יתיעץ עם אנ"ש מבינים איך להבטיח את ההשתתפות באופן האמור.

(ו) אף כי לכאורה למותר הוא, בכל זה מפני חשיבות הדבר אזכיר גם זה, שצריך להזהר שלא יהי' בהענין כל ענין פוליטי או מפלגתי וכיו"ב.

(ז) בתור השתתפות, על כל פנים במקצת, בהוצאות הכנס, בקשתי למסור לו אלף לירות, אבל הוא באופן חשאי, כדי לשלול קפידות וכו', כנ"ל ס' (ד). וק"ל.

בודאי יאשר קבלת מכתבי זה וג"כ מהיר דחוף, ות"ח מראש.

בברכת חג הגאולה וימי חנוכה מאירים הלוך ומוסיף ואור, ולהצלחה בהנ"ל, ואשרי חלקו כו',

מ. שניאורסאהן


נדפסה ב"התקשרות" גליון קמ ע' 12.

מוה"ר שמואל אלעזר שי' הלפרין. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'שכ, ובהנסמן בהערות שם. לקמן י'תתכט.

כינוס צאצאי אדמו"ר הזקן. ראה גם לקמן אגרת י'תרלב. י'תרצד ד"ה בודאי. י'תתכט ד"ה מובן.

שנאמר משלי יא, יד. כד, ו.