ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרי

ב"ה, ט"ו כסלו, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

כבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

פנה לכאן ב"כ של ראש העיר, מר לינדסי, שבקשר עם ביקורו באה"ק ת"ו מבקש מכתב וכו'. ונ"ל שכדאי שיראה מר העתק המכתב שנשלח להנ"ל - ומצו"ב.

ת"ח עבור מכתב מר לאחרי החגיגה של יום ההולדת. ובודאי ראה המענה ברור לאחת הנקודות העקריות שבמכתבו - במזמור תהלים "שלו" דשנה הבע"ל ולא עוד אלא שמתחיל באשרי ומסיים בסלה. ולאחר זה - שכאשר "ילכו מחיל (אפשר ויקויים שיעלו) אל חיל" - ולהעיר שאדמו"ר הזקן (בשו"ע חאו"ח ר"ס קנה) מעתיק בפי' כתוב זה ל' הש"ס (בחותם מס' ברכות) "היוצא".

ויהי רצון שיקויימו כל הברכות שנתברך בהם מר בקשר ליום ההולדת,

ובפרט שהולכים לקראת חג הגאולה י"ט כסלו, ולאחריו - ימי החנוכה,

שנקודתם הפצה והוספה, בנרות ואור, ובאופן דעל פתח ביתו מבחוץ, להאיר גם כן את החוץ.

בהוקרה ובכבוד ובברכת חג הגאולה,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת.

מו"ה שניאור זלמן שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל י'תקפט, ובהנסמן בהערות שם.

ביקורו באה"ק ברשימות הר"א וואלף (הוראה שע"י הרב חדקוב): הביקור של מר לינדסי באה"ק בין 4 ל-6 בדצמבר, להכין ביקורו בכחב"ד עם כל הקנאק, להתקשר כאן עם מר אשדר במשרד החוץ, הביקור בכחב"ד בא כביקרו גומלין של מידנצ'יק, להכין הביקור ללא טומעל ואח"כ פרסום עם כל הצילומים ולהכין סעודה.

במזמור תהלים "שלו" פד.

שמתחיל שם, ה.

ילכו . . חיל שם, ח.

"היוצא" רמז לסיום משרתו הרמה בעוד חודשים ספורים. ראה גם לעיל אגרת י'תקצה, ובהנסמן בהערות שם.

דעל פתח ביתו מבחוץ שבת כא, ב. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"ז. טושו"ע או"ח הל' חנוכה סי' תרעא ס"ה.