ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תריד

[מברק לי"ט כסלו, ה'תשל"ג]

לכל המשתתפים בהפאַרבריינגענישען הגדולים

בכפר חב"ד שליט"א

לחיים לחיים ולברכה!

יהי רצון מהשי"ת שבכל אחד ואחת יהי' פדה בשלום וגו' במילוי,

ושיצליחו בעשיית הכלים לזה,

כביאור חז"ל בהכתוב שזהו העסק בתורה הנגלה והחסידות ובגמ"ח ובתפלה,

ובאופן דופרצת ודכמופת הייתי לרבים,

וקאתי מר מלכא משיחא בגאולה האמיתית והשלימה ובקרוב ממש.

מנחם שניאורסאהן


לכל המשתתפים: מברק דומה לנחלת הר חב"ד.

פדה בשלום תהלים נה, יט.

כביאור חז"ל ברכות ח, רע"א.

דופרצת ויצא כח, יד.

ודכמופת הייתי לרבים תהלים עא, ז (פרק תהלים המתאים לשנות כ"ק אדמו"ר).