ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרטו

ב"ה, כ"א כסלו, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

קבלתי מכתבה בו כותבת ראשי פרקים מדברי ימי חיי', והעיקר שנתגיירה וכו'.

ולכל לראש, כיון שלא כותבת פרטי הגיור, צריכה לברר אצל רב מורה הוראה אם הגיור הי' ככל הדרוש על פי ההלכה.

ברוב התענינות קראתי מה שכותבת על דבר רגשי לבבה וכו'. ובמה שכותבת על דבר מיעוט ערכה וכו' - הרי ידוע הוראת תורתנו הק' שאף שמידת הענוה היא חשובה מאוד ויש להיזהר מגאוה וכו', אבל ביחד עם זה אין לזלזל במעלות וכוחות הניתנות מהשם ית', ועד שאמרו חכמינו ז"ל אשר נפש אחת בישראל היא עולם מלא. רק צריך לחזק את הקשר והצנור עם בורא עולם ומנהיגו, והוא על ידי חיי יום-יום על פי הוראות השי"ת, כמבואר בשולחן ערוך. וכיון שהמצווה הוא בורא האדם, הרי בודאי שנתן הכוחות לקיים רצונו ומצוותיו.

ולכתבה בנוגע להבחור שנפגשת עמו בכוונה לשידוך ושואלת דעתי בזה - אם החילוק בגיל לא מפריע לה, ושנית, אם הסיבה שהבחור עד עתה לא התחתן גם כן לא נוגע, ושלישית, והוא העיקר, ששניהם יחליטו לייסד ביתם על יסודי התורה והמצוה - יהי רצון שיהי' השידוך בשעה טובה ומוצלחת.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור ולימי חנוכה מאירים.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב. במשרדנו לא כותבים צרפתית, אבל יכולה גם להבא לכתוב צרפתית, אלא תודיע באיזו שפה לענות לה, בלה"ק, אידיש או אנגלית.


אין לזלזל במעלות ראה לקו"ד כרך ד' תקפא, א. סה"מ תרפ"ח ע' קצט. "היום יום" (כו חשון).

שאמרו חכמינו ז"ל סנהדרין לז, א (במשנה).

הרי בודאי ראה כתובות סז, רע"א. ע"ז ג, סע"א. תנחומא נשא יא. במדב"ר פי"ב, ג.

אם הסיבה . . לא נוגע ראה גם לקמן אגרת י'תשלה.