ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרטז

ב"ה, כ"א כסלו, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

להתלמידים והתלמידות אהלי תורה מיאמי רבתי

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

קבלתי מכתבם בקשר עם חג הגאולה די"ט כסלו, ובעת רצון אזכיר את כל אחד ואחת מהם למילוי משאלות לבבם לטובה.

ובודאי למותר להזכיר להם שהנהגה יום-יומית, כולל לימוד בהתמדה ושקידה והנהגה כיאות, הרי נוסף על העיקר שזהו רצונו של הקב"ה, הרי זה מביא גם כן ברכות השם יתברך להצלחה בכל הענינים, כמבואר גם בתורת בעל הגאולה והשמחה רבנו הזקן.

ויהי רצון שיהי' כל זה באופן דמוסיף והולך כהוראת ימי חנוכה הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה, שמוסיפים בנר ואור מיום ליום.

בברכה לימי חנוכה מאירים ולבשורות טובות בכל האמור,

מ. שניאורסאהן


נדפס ב"מקדש מלך" ח"א ע' 168 ואילך.

כהוראת ימי חנוכה שבת כא, ב. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"א וה"ג. שו"ע או"ח הל' חנוכה סי' תרעא ס"ב.