ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תריז

ב"ה, כ"א כסלו, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

מר אהרן שי' הכהן

שלום וברכה!

הנני מאשר קבלת מכתבו בקשת ברכה פ"נ בשמו ובשם אחותו מרת גאולה תחי'. הפ"נ ייקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר בעת רצון, והשי"ת ימלא משאלות לבבם לטובה.

כיון שמתקרבים לימי החנוכה, יהי רצון שיהי' אצלו ואצל כל או"א מישראל בתוככי כלל ישראל כהוראת ימי חנוכה ונרות חנוכה שמוסיפים בנר ואור מיום ליום.

מכתבו הקודם עם המצ"ב נתקבל בעתו, ואם יש התפתחויות בתוכנו בודאי יודיע ותודה מראש.

בברכה לימי חנוכה מאירים ולבשורות טובות.


מר אהרן הכהן כהן. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"ז י'רפב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן י'תשכז. י'תשצט.

אחותו מרת גאולה ראה גם לעיל שם.

כהוראת ימי חנוכה שבת כא, ב. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"א וה"ג. שו"ע או"ח הל' חנוכה סי' תרעא ס"ב.