ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תריט

ב"ה, ימי חנוכה, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

להתלמידים

להתלמידות

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בעת סגולה זו יהי רצון שיתברך כל אחד ואחת מכם

בימי חנוכה מאירים ושיאירו את כל ימי השנה,

ויהי' בכל עניניו, בסגנון הידוע "נר להאיר",

ובמיוחד - בהנוגע ל"נר מצוה ותורה אור",

ע"י לימוד תורתנו הקדושה בשקידה וקיום מצותי' בהידור,

וכמרומז במצות נר חנוכה - שמדליקים משתשקע החמה על פתח ביתו מבחוץ ומוסיפים בנרות מיום ליום -

להוסיף בנר ואור האמורים מיום ליום ולא להתרשם מן ה"חשך" אשר בעולם ולהשפיע בכל זה גם על אלה הנמצאים עדיין "בחוץ",

ועד אשר בצדק (ובענוה) יאמר כאו"א: "כמופת הייתי לרבים ואתה (השם יתברך) מחסי עוז".

בברכה לחנוכה מאיר ובברכת הצלחה בכל האמור,

מנחם שניאורסאהן

כמנהג ישראל - אשר גם מנהג ישראל תורה היא - מצורף בזה מעות חנוכה.

נר מצוה ותורה אור: משלי ו, כג.

שמדליקים . . ליום: שולחן ערוך אורח חיים סימן תרעא-ב.

כמופת . . עוז: תהלים עא, ז.

ואתה (השם יתברך) מחסי עוז: ורק על ידי זה הייתי כמופת (וכמאמר חכמינו ז"ל בסוכה נב, ב. ומבואר בתניא פרק יג) לכן אמירתו בענוה.

מנהג ישראל: ועד שגם רבותינו נשיאינו היו בעצמם נותנים מעות חנוכה (לילידיהם).


נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 302, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

נר להאיר ראה גם לקו"ש חכ"ה ע' 344 הערה 2. וש"נ.

תהלים עא פרק תהלים המתאים לשנות כ"ק אדמו"ר.

מנהג . . היא ראה הנסמן בלקו"ש חכ"ב ע' 56 הערה 2.

רבותינו נשיאינו . . מעות חנוכה: "היום יום" כח כסלו, ד' דחנוכה. וראה סה"ש ה'תשמ"ח ח"א ע' 163, וש"נ.