ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרכא

ב"ה, ימי החנוכה, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

חברי ועד נחלת הר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתבם מי"ג כסלו והקודמיו.

ומצו"ב מכתב לכל אנ"ש תושבי נחלת הר חב"ד שיחיו, שבודאי ימסרוהו באופן המתאים, כוונתי באופן המתאים להביא תועלת המקווה ועוד יותר מהמקווה, מתאים לברכת רבותינו נשיאינו.

ויהי רצון שיבשרו טוב בהאמור ובכל עניני נחלת הר חב"ד, ויוסיף גם זה בברכת ה' לכל אחד ואחת מהם בעניניהם הפרטיים ועד שתהי' העסקנות לטובת נחלת הר חב"ד מתוך הרחבה ובשמחה ובטוב לבב.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות,

מ. שניאורסאהן


ומצו"ב מכתב הוא המכתב שלאחרי זה.