ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרכב

ב"ה, ימי החנוכה, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לכל אנ"ש תושבי נחלת הר חב"ד בארצנו הק' תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו בב"א

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם נתקבלה הידיעה על דבר ההתועדות שערכו ביום הבהיר י"ט כסלו, ראש השנה לתורת החסידות ולדרכי החסידות. ובודאי קבל כאו"א החלטות טובות בזה על מנת לקיימם בפועל משך כל ימות השנה.

ויהי רצון שיקויים בכל אחד ואחת מאמר חכמינו ז"ל: אדם מקדש עצמו מעט למטה - וידוע הפירוש בזה, שכל כמה שיתקדש, כיון שהוא נברא ומוגבל, הרי זה תמיד "מעט" לפי ערך למעלה - מקדשין אותו הרבה מלמעלה.

ובפרט שזכו ונמצאים בארץ הקדש, ארץ אשר תמיד עיני ה"א בה מרשית השנה ועד אחרית שנה.

בקורת רוח קבלתי ג"כ הידיעה שעברו כבר כל השלבים וכבר אושרה וקיימת אגודת נחלת הר חב"ד, והרי בודאי שיש לומר על זה מאמר רבותינו ז"ל כינוס לצדיקים הנאה להם והנאה לעולם.

ותקותי חזקה אשר כל אחד יירשם לחבר באגודה זו, וכמובן על מנת לקיים התקנות ובכלל לבסס האגודה ולחזקה בכמות ובאיכות גם יחד. וזכות הרבים מסייעתם.

ובפרט על פי המבואר בתורת חב"ד בכמה מקומות, וביחוד בדרושים החלצו לכם לרבותינו נשיאינו, מתחיל בד"ה בלקו"ת לרבנו הזקן, קונטרס החלצו (תרנ"ט) המפורסם, (עיין ג"כ בקונטרס זה הוצאת קה"ת - מאמר מכתב ושיחה בענינים אלו מכ"ק מו"ח אדמו"ר), ובפרט על פי הידוע אשר המאמר החלצו הוא ממאמרים הקבועים ביחוד בשביל לטהר אויר העולם, אשר פעם בשתים או שלוש שנים היו נשיאינו חוזרים עליהם ברבים (היום יום, כ"ח תמוז, תש"ג).

בברכה להצלחה רבה בכל האמור ולבשורות טובות בכל הענינים,

מ. שניאורסאהן


נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 220, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

ראש השנה . . החסידות אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"א אגרת קי. "היום יום" בתחלתו.

מאמר חכמינו ז"ל ראה יומא לט, א. תניא פכ"ז (לד, ב).

וידוע הפירוש בזה ראה גם לעיל ח"כ אגרת ז'תשיט. לקמן י'תתו.

ארץ . . שנה עקב יא, יב.

מאמר רבותינו ז"ל סנהדרין עא, סע"ב (במשנה).

בלקו"ת מטות פה, ד ואילך.

מאמר מכתב ושיחה נדפסו ג"כ בסה"מ תרנ"ט בהוספות.