ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרכג

ב"ה, ימי החנוכה, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

ועד כפר חב"ד אשר באה"ק ת"ו ע"י מ"צ ב"ב

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

זה מזמן רב שלא נתקבלו הדו"חים שלהם. והלואי ויהי רצון שיהי' זה סימן שעושים הרבה לטובת כפר חב"ד בכל עניניו ובגשמיות וברוחניות גם יחד ועד שמפני רוב המעשה בזה לא מספיק הזמן כלל לכתיבה והודעה וכו'.

ובפרט שזכות הרבים מסייעתם להצלחה רבה בכל הענינים והפעולות לבסס ולחזק ולהרחיב את כפר חב"ד הן בכמות והן באיכות.

ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור ועוד יותר מהמשוער.


ואין . . הרצון ראה זח"ב קסב, ריש ע"ב.