ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרכו

ב"ה, ימי החנוכה, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

מו"ה מנחם מנדל שי' פלדמן

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום ג' וישלח, עם המצו"ב,

הנה בענינים כגון אלו אין המקומות שוים ועל אחת כמה וכמה שאין המדינות שוות. ולכן יפנה בזה לרבנים מורי-הוראה אשר באה"ק ת"ו.

כיון שכל ענין בהשגחה פרטית, כאן עלי החובה והזכות לעוררו על גודל ההכרח בקביעת עתים בכל יום ללימוד פנימיות התורה (שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות), וכמבואר ההכרח בזה בכמה מקומות. (ועיין בזה דברים נפלאים וגם מבהילים בהקדמת הרח"ו לשער ההקדמות להאריז"ל החי, נדפסה ג"כ בתור הקדמה בכמה דפוסים של ספר עץ החיים).

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.


שכל ענין בהשגחה פרטית ראה כתר שם טוב (הוצאת קה"ת) הוספות סימן קיט ואילך. וש"נ.

בהקדמת הרח"ו נדפסה ג"כ בהוספה לקונטרס עץ החיים.