ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרכז

ב"ה, ימי החנוכה, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר דניאל שי' הכהן

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הפ"ש ממנו ע"י הטלפון.

ובימים מאירים ובהירים אלה הנני לאחל למר ולכל בני ביתו שיחיו שיהי' בכל עניניהם - כהוראת ימי חנוכה ונרות חנוכה - הולך ומוסיף באור, וגם כהוראת ימי חנוכה "על פתח ביתו מבחוץ" - שגם בפעולותיו מחוץ לביתו, כלומר בעסקנות ציבורית והפצת נר מצוה ותורה אור בכלל, יהי' מוסיף בנר ואור מיום ליום.

בברכה להצלחה בכל האמור ולבשורות טובות.


כהוראת . . הולך ומוסיף שבת כא, ב. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"א וה"ג. שו"ע או"ח הל' חנוכה סי' תרעא ס"ב.

כהוראת . . "על . . מבחוץ" שבת שם. רמב"ם שם ה"ז. טושו"ע או"ח שם ס"ה.

נר . . אור משלי ו, כג.