ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרלא

ב"ה, נר רביעי דחנוכה, כ"ז כסלו, ה'תשל"ג

. . . ולשאלתו - על דבר לימוד והוראה בחנוכה ועניני' - מיוחדים לאנשי צבא, נוסף "על הניסים" שניתנו "רבים ביד מעטים וכו'" -

נקודות אחדות בזה (ובקיצור - שבודאי יספיק למר כפי שהנני מכירו, וכמו שנאמר תן לחכם ויחכם עוד):

כל איש צבא הוא עומד "על פתח ביתו (בית כל עם בני ישראל בכל מקום שהם - אה"ק) מבחוץ" - ותפקידו - לא סתם הגנה, כי אם הגנה באופן ועל ידי שמדליק את הנר (נשמתו - נר הוי' נשמת אדם) שיאיר את הבית וגם את החוץ - בנר מצוה ותורה אור,

ולא להתרשם מזה "ששקעה החמה" וחשך בעולם,

ואדרבה - לולא זאת לא היו מגייסים אותו ואין צורך בצבא,

ועל דרך שזמן הדלקת הנרות דחנוכה הוא דוקא משתשקע החמה,

ולא להסתפק בההישגים דהיום אף שהם באופן דמהדרין מן המהדרין,

כי אם להוסיף מיום ליום בנרות מאירים על פתח ביתו מבחוץ - הוספה הן בהאור בפנים והן בהאור בחוץ.

ועוד להעיר: אמרו חז"ל אשר "יהודה מכבי עשה גבורות גדולות בעזר השי"ת . . מכב"י ר"ת מי כמוך באלים י-ה",

זאת אומרת אשר על כל אחד במלחמתו - מלחמה איזו שתהיה: במלחמת החיים, מלחמה להגן על הקודש ועל הרוחניות וכו', ובודאי - בנוגע למלחמה כפשוטה,

צריך להיות כתוב-חרוט על דגלו ובלבו: מי כמוך באלים י' - ואז

לא יחת מפני כל כי ה' אתו,

הנצחון מובטח, כי - כלשון הכתוב: הוי' אלקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך,

יהי' שלום בארץ, כי יקויים בו הנאמר בתורתנו תורת אמת: וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך,

ובמיוחד על ידי הדיוק בקיום מצות תפילין - וכפירוש חכמינו ז"ל בכתוב זה, כמו שכתבתי במכתבי הקודם . . .

מ. שניאורסאהן


נדפס בלקו"ש ח"י ע' 292. והוא כללי פרטי לחיילי צה"ל.

רבים . . מעטים נוסח הודאת "ועל הנסים" דחנוכה.

שנאמר משלי ט, ט.

על . . מבחוץ שבת כא, ב.

נר . . אדם משלי כ, כז.

בנר . . אור שם ו, כג.

משתשקע החמה שבת שם. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"ה. טושו"ע או"ח הל' חנוכה רס"י תערב.

באופן דמהדרין מן המהדרין שבת שם. רמב"ם שם ה"א.

להוסיף מיום ליום שבת שם. רמב"ם שם ה"א וה"ג. טושו"ע שם סי' תרעא ס"ב.

על פתח ביתו מבחוץ שבת שם. רמב"ם שם ה"ז. טושו"ע שם ס"ה.

אמרו חז"ל של"ה רנט, א.

מי . . י-ה בשלח טו, יא.

כלשון הכתוב תצא כג, טו.

הנאמר בתורתנו תבוא כח, י.

וכפירוש חכמינו ז"ל ברכות ו, א.