ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרלב

[מברק, ר"ח טבת, ה'תשל"ג]

כבוד המשתתפים בכנס צאצאי אדמו"ר הזקן

בעל התניא והשולחן ערוך

יהי רצון שיצליח הכנס לכנס ולקרב ולאחד את כל הצאצאים (כולל גם אלה שאינם נוכחים בהכנס) ביניהם ועם תורתו של אדמו"ר הזקן ופעולתו

מתחיל בקביעות כל אחד לימוד המתאים לו בספריו

(מפירוש המלות בסידורו ועד לעיון עמוק בסודות התורה)

ופעילות צדקה וחסד כמבואר באגרת-הקדש

וכל זה בהשתתפות חב"ד שבראש ומדות שבלב וחדורים אור וחיות חסידותיים

ומתוך אהבה ואחוה אמיתית ביניהם שהרי אב אחד לכולנה

וזכות אדמו"ר הזקן תגן על צאצאיו ועל כל ישראל בגשם וברוח ולהוסיף באור כהוראת ימי חנוכה

ולראות עין בעין בשוב ה' ציון.

בכבוד ובברכת הצלחה רבה בכל האמור,

מ. שניאורסאהן


נדפס בראש ספר הצאצאים, ירות"ו תש"מ.

המשתתפים בכנס ראה לעיל אגרת י'תרט.

שהרי אב ראה תניא פרק לב.

ולהוסיף באור כהוראת ימי חנוכה שבת כא, ב. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"א וה"ג. שו"ע או"ח הל' חנוכה סי' תרעא ס"ב.

ולראות עין ע"פ ישעי' נב, ח.