ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרלה

ב"ה, זאת חנוכה, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת המכתבים.

ובעמדנו בסיום וחותם ימי חנוכה - יה"ר שיאירו הנרות הללו ובמילואם ושלימותם במשך כל השנה כולה, ובאופן דמוסיף והולך ואור בגו"ר גם יחד,

עדי נזכה לקיום היעוד והי' לעת ערב יהי' אור, דלילה כיום יאיר.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

***

נצטערתי, כמובן, על שנפקד מושבו בכחב"ד ביט"כ. ויה"ר שיהא לטובה ע"י כפליים בעתיד.

בברכה לרפוקו"ש ולבשו"ט.

זאת חנוכה: להעיר אשר בזאת חנוכה מרבים בקריאת התורה, קוראים סה"כ של כל ימי חנוכת המזבח, קוראים פ' הדה"נ - והרי הקריאה הוא כאו"א בזמנו ואכולה מתני' קאי (רש"י מגילה לא, רע"א). - בכתהאריז"ל שבכל יום דחנוכה יכוון למדה אחת די"ג מדה"ר וביום ה' מנוצר עד ונקה. - במאמר הצ"צ ד"ה ברוך שעשה נסים (ברוקלין, תשי"א) סוס"ד: ח' ע"ד א"ז כו'. עיי"ש.

וחותם ימי חנוכה: את"ל אשר ח' ימי חנוכה הם מציאות אחת לא נפרדים (צפע"נ מהד"ת להגאון הרגאצובי ע' קיח) - עכ"פ בנוגע לנס השמן שתלוי ברגע דנמצא פך השמן (ועפ"ז יתורץ ענין הנס ביום ראשון (והב"י וכו' מתרצים גם את"ל דנפרדים הם), יומתק היתור: נעשה בו נס והדליקו ממנו, תובן הסברא דנר שכבה אסור להשתמש בהנר ובהשמן לצרכיו כל ח' הימים (ריא"ז בשה"ג לרי"ף שבת הל' חנוכה סוסק"ה)) - הרי שלימות כל הימים היא בזאת חנוכה דוקא.

שיאירו הנרות הללו: ביאורם בעבודת האדם - בכ"מ, ומהם במאמרי חנוכה דכאו"א מרבותינו נשיאינו.

במשך כל השנה: בארוכה קצת במכתב דימי חנוכה שנה זו.

היעוד: זכרי' יד, ז. וראה יל"ש שם. לקו"ת במדבר ח, א.

והי' לעת: והסיום שם והי' הוי' למלך על כל הארץ גו', ובזח"א ס"פ נח שזהו בהמשך לאז אהפוך אל העמים גו' ולעבדו שכם אחד. ועיין אוה"ת לצפני' (ג, ט) הדיוק ד"אז" - ע"ד הנ"ל בזאת חנוכה.


כללי פרטי. נדפס בלקו"ש ח"י ע' 318, והושלם ע"פ צילום האגרת.

בכתהאריז"ל פע"ח שער יט פ"ד.

ד"ה . . סוס"ד: אוה"ת חנוכה כרך ה תתקסב, א.

את"ל ראה גם לקו"ש חכ"ה שיחה לזאת חנוכה (ע' 243 ואילך). וש"נ.

והב"י: או"ח סי' עתר.

נעשה בו נס: שבת כא, ב.

במכתב דימי חנוכה דלעיל י'תריח.

ובאופן דמוסיף והולך ואור כהוראת ימי חנוכה - שבת שם. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"א וה"ג. שו"ע או"ח הל' חנוכה סי' תרעא ס"ב.

והסיום שם פסוק ט'.

אוה"ת: נ"ך (כרך א') ע' תקג.

דלילה כיום יאיר תהלים קלט, יב.

נצטערתי . . ולבשו"ט למו"ה שלמה יוסף זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל י'תקצה, ובהנסמן בהערות שם.

לרפוקו"ש = לרפואה קרובה ושלימה.

בשה"ג לרי"ף שבת ט, רע"ב.