ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרלח

[ט' טבת, ה'תשל"ג]

נת' ות"ח ת"ח על הבשו"ט כו'. ויה"ר שיהי' ההמשך באופן דמוסיף והולך ואור, ועד שיפעלו שתכלה ריגלא דתרמודאי מן השוק והייתה לה' המלוכה, וב"ב ממש.


נדפס ב"התקשרות" גליון ח"י ע' 9 (ראה גליון רל ע' 9), והוא מענה להנהלת ישיבת תומכי תמימים המרכזית בברוקלין, אודות חלוקת מעות חנוכה לתלמידים התמימים – ע"פ ההוראה דלעיל אגרת י'תריט.

באופן דמוסיף והולך ואור כהוראת ימי חנוכה - שבת כא, ב. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"א וה"ג. שו"ע או"ח הל' חנוכה סי' תרעא ס"ב.

שתכלה . . השוק שבת שם. ראה גם לעיל חכ"ז אגרת י'רצט (ע' רחצ, בשוה"ג), וש"נ.

והייתה לה' המלוכה עובדי' א, כא.