ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרלט

ב"ה, י"ג טבת, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

מרת יוכבד תחי' סולובייציק, חיפה

ברכה ושלום!

באיחור רב קבלתי מכתבה, בו כותבת על דבר רצונה הטוב לעשות התלוי בה לעילוי נשמת בעלה ע"ה, תבדל לחיים טובים, -

ובזה למסור דירה שתשמש מרכז להפצת היהדות בכלל, ועניני חסידות חב"ד בפרט, כיון שגדלה וחונכה באוירה וברוח חב"ד, וכו'.

והנה מובן אשר רצון טוב הוא וכדאי להוציאו לפועל ובהקדם ובהרחבה, וכפי שכותבת שרוצה לעשות עוד דברים נוספים בזה.

ובנוגע לפרטים איך להביא הענין לפועל ובאופן הכי יעיל לתועלת הרבים, שזה הרי תלוי בתנאי המקום וכו', כדאי שתבוא בדברים עם עסקני חב"ד אשר באה"ק ת"ו, שבודאי יתענינו בהענין בשימת לב הדרושה, והרי נאמר ותשועה ברוב יועץ.

וזכות הרבים מסייעתה לבשר טוב בכל האמור מתוך בריאות הנכונה וטוב לבב.

בברכה לבשורות טובות.


נאמר משלי יא, ד. כד, ו.