ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרמ

ב"ה, י"ג טבת, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

התלמידים מרדכי ונחום שי' צוקער

שלום וברכה!

בנועם קבלתי המכתבים שלכם בקשר עם מעות חנוכה. ובודאי ביחד עם זה קבלתם ביאור בתוכן ימי החנוכה ומה יש ללמוד מהם ובפרט מנרות חנוכה שאנו מדליקים ובהוספה בנר ואור מיום ליום.

והנקודה העיקרית בזה היא לדעת שחג החנוכה אינו רק לזכר דברים שקרו לפני הרבה הרבה שנים, אלא שהוא מלמד את כולנו איך צריכה להיות ההנהגה גם עכשיו. כי לא רק בימים ההם אלא גם בזמן הזה יש כאלה שרוצים "להשכיחם תורתך ולהעבירם על חוקי רצונך". אבל אין יהודי עושה חשבונות אם רבים הכוחות שכנגד, אלא אדרבה הוא מחליט ביתר תוקף ללמוד את התורה, תורת ה', בהתמדה ושקידה ומשתדל בכל עוז לקיים את החוקים והמצוות שהם רצונו של ה'. ואז השם יתברך עוזר לכל היהודים, כמו שכתוב ב"ועל הנסים" - רבת את ריבם וכו' מסרת גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וכו'.

וכן בנוגע למנהג ישראל לתת מעות-חנוכה לילדים, שיש בזה גם כן כמה וכמה לימודים ורמזים, ואחדים מהם נתבארו במכתב המצורף בזה. והתקוה שתקראו אותו בשימת לב באופן שיביא למעשה בפועל בהנהגה טובה ומתאימה בכל יום ויום מימות השנה.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור.


ובהוספה בנר ואור מיום ליום שבת כא, ב. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"א וה"ג. שו"ע או"ח הל' חנוכה סי' תרעא ס"ב.

להשכיחם . . רצונך ע"פ נוסח הודאת "ועל הנסים" דחנוכה. וראה בהנסמן לעיל אגרת י'תריח הערה ד"ה וידוע הדיוק בזה.

למנהג ישראל לתת מעות-חנוכה ראה גם לעיל אגרת י'תריט, ובהנסמן בהערות שם.

במכתב המצורף ראה לעיל אגרת י'תרלד.