ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרמה

ב"ה, ט"ו טבת, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

קבלתי מכתביכם מ-91272 (רואני שיודעים גם אנגלית, אבל כמובן שיש לי סיפוק יותר שעיקר מכתבם הוא בלשוננו, לשון הקודש).

נהניתי לקרוא שהשלוחים מסרו איחולי בקשר עם ימי החנוכה, ויהי רצון שיימלאו משאלות לבות בני ישראל ואיחוליהם איש לרעהו במילואם, ולא עוד אלא כהוראת מצוות נר חנוכה - באופן דמוסיף והולך ואור. ועל פי תוכן מכתבם תקותי שיהי' כן אצלם בסגנון תורתנו "נר מצוה ותורה אור" - להוסיף בלימוד וידיעת התורה, תורה אור, ובהדלקת נרותי' - מצוותי'. ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

ובמיוחד שנמצאים הם במסגרת שיכולים להיות, כלשון הכתוב - "כמופת הייתי לרבים" - מופת ומורה דרך לכל אחד מחבריהם שליט"א, וזכות הרבים מסייעתם.

לסיום מכתבם בענין התכתבות עם בנות דתיות מעבר לים כדי ללמוד על דבר דרך החיים של הנוער היהודי וכו', הנה אף שכמובן דבר טוב הוא לדעת מאופן חיי בני ישראל בכל מקום שהם, ובמיוחד כשיש בזה גם גומלין ללמוד על ידי זה איש מרעהו, וכמאמר חכמינו במשנתם "איזהו חכם הלומד מכל אדם", זאת אומרת שמכל אדם אפשר ללמוד דבר טוב ואין הדבר תלוי אלא בהתבוננות בהטוב אשר באדם,

אבל ביחד עם זה, כיון שמדגישים "בנות", הרי, לאחר בקשת הסליחה, לדעתי נקודה שלילית בדבר. כי אפשר שההתכתבות תעורר תכניות ותקוות נוספות להידיעה על דבר סדר החיים מעבר לים, ועד לקשר לכל החיים, כלומר שידוך. וכיון שבודאי שאין להחליט בענין כה רציני על יסוד התכתבות, הרי קשר מכתבים זה עלול לבלבל את המתכתבים ולמנוע מהם התענינות בשידוך מתאים בסביבתם וכו'. ובודאי אין הענין דורש ביאור יותר.

כיון שסדר חייהם עתה מיוסד על משמעת ומילוי פקודות מבלי להרהר אחריהן, שהרי זהו יסוד קיום צבא, הרי רגילות זו מכשירה אותם - כוונתי לכל הנמצאים בצבא - לשלימות והידור בקבלת עול מלכות שמים, כלומר כפשוטו קיום מצוות ה'. ובודאי גם זה אינו דורש ביאור נוסף.

בכבוד ובאיחולים אשר ימלא ה' משאלות לבבם לטובה.


כהוראת מצוות נר חנוכה שבת כא, ב. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"א וה"ג. שו"ע או"ח הל' חנוכה סי' תרעא ס"ב.

בסגנון תורתנו משלי ו, כג.

ואין . . הרצון ראה זח"ב קסב, ריש ע"ב.

כלשון הכתוב תהלים עא, ז (פרק תהלים המתאים לשנות כ"ק אדמו"ר).

וכמאמר חכמינו במשנתם אבות רפ"ד.

מילוי פקודות . . זהו יסוד קיום צבא ראה גם לעיל חכ"ז אגרת ט'תתקצח. לקמן אגרת י'תשא.