ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרנה

ב"ה, ראש חודש שבט, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

רב פעלים וכו' הרב שמעון שי' הכהן כץ

פתח-תקוה

שלום וברכה!

זה מזמן קבלתי מכתב כת"ר בו כותב בקשר עם עניני עגונות במדינה ההיא. ועכבתי המענה שלי כיון שהי' קס"ד אשר הרב דעיר הגדולה שם יבוא לכאן עם מלווים וכו'. אבל כפי הבירור לאחרונה בטל כל הענין (לע"ע?). ומאחר שרוב העסקנים דשם, ובפרט דהעיר ר. אודותה כותב, נמצאים באה"ק ת"ו, על כת"ר לבוא בדברים עמהם באופן ישר, כיון שהידיעות מהנעשה שם לאחרונה ועם מי אפשר להתקשר וכו' מגיעות אליהם קודם שמגיעות לכאן.

כיון שכל ענין בהשגחה פרטית ומכתב זה נכתב בראש חודש שבט, אשר בעשירי בו יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר, כאן המקום להזכיר יום זכרון זה, אשר בודאי ידוע לכת"ר פרשת ימי חייו ומסירת נפשו על הפצת היהדות האמיתית, מיוסדת על אהבת ה' ואהבת התורה ואהבת ישראל שכולי חד, ובסגנון הזוהר ישראל אורייתא וקוב"ה כולא חד.

תקוותי חזקה אשר השלום לזוג' הרבנית שתחי', ויהי רצון שתהי' רפואתה שלמה.

בכבוד ובברכה.

אף כי באיחור זמן, תודתי רבה נתונה לכת"ר על שכתב לי בזמנו בנידון גירושי . . שי'.


במדינה ההיא רוסיה.

שכל ענין בהשגחה פרטית ראה כתר שם טוב (הוצאת קה"ת) הוספות סימן קיט ואילך. וש"נ.

אהבת . . שכולי חד סה"ש ה'ש"ת ע' 2 ואילך. וראה גם לעיל אגרת י'תקצז, ובהנסמן בהערות שם.

ובסגנון הזוהר ראה זח"ג עג, א.