ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרנז

ב"ה, ראש חודש שבט, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

ארגון נשי ובנות חב"ד

סניף ירושלים ת"ו

ברכה ושלום!

הנני לאשר בזה המכתבים והדו"חים.

ויהי רצון שכל הפעולות תהיינה באופן דמוסיף והולך וברוח ובשיטת חב"ד הדורשת גם הבנה שבשכל וגם חיות והרגש שבלב. והרי תכונות אלו חוננו בהן הנשים בפרט, כמאמר חכמינו ז"ל בינה יתרה ניתנה באשה, ובמיוחד בהנוגע לרגש שבלב.

ובעמדנו בראש חודש שבט, כאן המקום להזכיר גודל השימת-לב שהקדיש כ"ק מו"ח אדמו"ר, בעל ההילולא, לנשי ובנות ישראל בכלל ולנשי ובנות חב"ד בפרט, כידוע ומפורסם.

ואני תפילה שכל אחת ואחת מהן תהי' דוגמא חי' למאמר החכם מכל אדם, חכמות נשים בנתה ביתה, עם כל הפירושים שבזה.

בברכה להצלחה בעבודתן בקודש ולבשורות טובות בכל האמור

מ. שניאורסאהן


נדפס ב"התקשרות" גליון כו ע' 11, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

כמאמר חכמינו ז"ל נדה מה, ב.

החכם מכל האדם ראה מלכים-א ה, יא.

חכמות . . ביתה משלי יד, א.