ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרנח

ב"ה, ראש חודש שבט, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מיום השני, למחרת ביקורו של אביו שי' כאן והשיחה שהיתה בינינו.

ונהניתי לקרוא במכתבו על דבר סדר לימודיו וכו'. ובטח לומד גם כן שיעור בקיצור שולחן ערוך, ששם מרוכזות ההלכות הצריכות בחיי היום-יום.

ויהי רצון שיהי' לימודו כהוראת חכמינו ז"ל, לימוד המביא לידי מעשה, קיום המצוות ככל הדרוש. וכיון שאחת המצוות העיקריות היא ואהבת לרעך כמוך, בודאי משתדל להשפיע על חבריו, ובסביבתו בכלל, בנוגע ללימוד התורה בהתמדה ושקידה וקיום מצוותי' ביראת שמים. וההשפעה הכי פעילה הרי היא על ידי זה שנעשה דוגמא חי' לכל רואהו.

בברכה להצלחה בכל האמור ולבשורות טובות.


האברך דוב ברוך ציפעל.

כהוראת חכמינו ז"ל ראה קידושין מ, ב. וש"נ.

אחת המצוות העיקריות היא ואהבת לרעך כמוך קדושים יט, יח. וראה שבת לא, א. ירושלמי נדרים פ"ט ה"ד. תו"כ (הובא בפירש"י) עה"פ.