ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרסא

ב"ה, ה' שבט, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לכבוד אל"מ צורי

וכל חיילי וקציני רמת הגולן

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו, בו כותב אודות ביקור אנשי חב"ד ברמת הגולן בימי החנוכה ופעולתם וההתרשמות וכו'.

ותודה רבה לו על נחת רוח הרב אשר גרם לי במכתבו זה.

ובפרט אשר תקותי חזקה אשר רושם האמור מוצא ביטוי גם במעשה בפועל, זאת אומרת לא רק התעלות הנפש וכו', כפי שכותב במכתבו, כי אם גם התעלות הגוף, כוונתי לפעולות הגוף והנהגתו בחיי היום-יום, או בסגנון יותר פשוט - מצוות מעשיות, והרי הדגישו חכמינו זכרונם לברכה כי המעשה הוא העיקר.

ובמיוחד נוגע האמור לאנשי צה"ל המגינים על ארצנו הקדושה והעם הדרים עלי', שיצליחו בזה, ובלשון הכתוב: "כי ה' אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והי' מחנך קדוש" (דברים, תצא כ"ג:טו).

וכמדובר כמה פעמים וכלל הוא הנראה במוחש בכל מקום, שכאשר האויב רואה גודל החוזק והתוקף של המגינים, הרי זה מחריד ומפחיד אותו להתגרות מלחמה, "כי תיפול עליהם אימתה ופחד".

ויהי רצון אשר יבשר טוב בכל האמור, ובקרוב יקויים היעוד "ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד גו' ואולך אתכם קוממיות" (ויקרא, בחוקותי תלכו, כ"ו:ו-יג).

בכבוד ובברכה.