ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרסג

ב"ה, ח' שבט, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לכללות התלמידים בכל מקום שהם

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בקשר עם יום היארצייט-הילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר,

אביע איחולי שיתחזקו ויוסיפו אומץ בלימודם והנהגתם, מתאים לרצונו ותקוותיו של בעל ההילולא, בין בהנוגע לכל אחד בפני עצמו ובין בהנוגע למשימתם המיוחדה להיות "נר להאיר" בסביבתו, כמובא ומודגש בכל שיחותיו ומכתביו.

והרי ביום השנה מתחדשים ביתר שאת איחוליו וברכותיו, כי הנשמה נצחית היא ובפרט שדברי צדיקים קיימים תמיד ופועלים פעולתם,

אלא שעל מקבל הברכה להכין הצנור והכלי לקבלת ההשפעה, ובמדה שמגדלים ומרחיבים הצנור והכלי הרי זה מוסיף וממשיך ג"כ הגדלה והרחבה בהברכה.

ולהעיר אשר הקביעות בשנה זו הרי יום ההילולא הוא כמו שהי' בשנת ההסתלקות, שבת קדש פ' בא.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות בכל האמור.


לתוכנה ראה גם לקמן אגרת י'תרעז, ובהנסמן בהערות שם.

נר להאיר ראה גם לקו"ש חכ"ה ע' 344 הערה 2, וש"נ.