ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרסה

ב"ה, ט' שבט תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

האברך יהודה דוד שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' ובו בקשת ברכה פ"נ מיום כ"ה טבת, ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובודאי מדייק ככל הדרוש במצות תפלין, ובפרט שעלי' נאמר וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך, ובמקומו ובסביבתו עתה בטח מוסיף ומשתדל ככל התלוי בו שכל חבריו שליט"א יעשו ככה. והרי זה טוב[ת] היחיד וטובת הרבים וטובת הכלל. ונאמר והי' מחנך קדוש - אשר אז (ככתוב בתחלת הפסוק) ה' אלקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך.

לכתבו ע"ד אופן הסתדרותו לאחרי גמר השירות כו' - יתבונן ויחליט בסמיכות לזמן הגמר, וה' יצליחו.

בברכה.


טופס דומה – לעיל חכ"ז אגרת י'רסד.

האברך יהודה דוד דרומר, ראשל"צ.

ובודאי ראה גם לעיל חכ"ז אגרת י'צח (ע' ק).

במצות תפלין ראה גם לעיל אגרת י'תרד בסופה, ובהנסמן בהערות שם.

שעלי' נאמר תבוא כח, יו"ד. וראה ברכות ו, א. וש"נ.

ובמקומו ובסביבתו עתה בצה"ל.

והרי זה ראה גם לעיל חכ"ז שם, ובהנסמן בהערות שם.

ונאמר תצא כג, טו.