ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרסו

ב"ה, עש"ק יום ההילולא, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לכל משתתפי כנס הארצי – ארץ הקודש – אשר בירושלים עיר הקודש

ועל ידם לכל התלמידיםתלמידות של בתי ספר חב"ד "אהלי יוסף יצחק"

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בקשר עם יום היאצ"ט-הילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר,

שלוחים בזה איחולַי וברכותי אשר יתחזקו וגם יוסיפו בלימודם ובהנהגתם - מתאים לרצונו של בעל ההילולא ותקוותיו (אשר שמו נקרא על בתי ספר אלו),

בין בהנוגע לכל אחד בפני עצמו ובין הנוגע לתפקידו המיוחד להיות "נר להאיר" בסביבתו,

כמובא ומודגש בשיחות שלו ובמכתביו.

ובתקופת יום השנה - הרי זה זמן מסוגל להזכיר דבריו האמורים ולהתעורר להחלטות טובות בזה ובתוקף שיביא לקיומן בפועל ובמעשה,

ובפרט שדברי צדיקים וברכתם קיימים תמיד ופועלים פעולתם,

אלא שעל מקבל הברכה להכין הצנור והכלי לההשפעה ולהברכה,

וככל שמגדילים הצנור והכלי ומרחיבים אותם - יגדל גם כן ההשפעה והברכה,

ועד אשר כמופת יהיו לרבים,

בברכה לבשורות טובות בכל האמור,

מנחם שניאורסאהן


לתוכנה ראה גם לעיל אגרת י'תרסג. לקמן אגרת י'תרעז.

נר להאיר ראה גם לקו"ש חכ"ה ע' 344 הערה 2. וש"נ.

ובתקופת יום השנה ראה רמ"ז בספר תיקון שובבי"ם, הובא ונתבאר בספר לב דוד (להחיד"א) פכ"ט.

כמופת יהיו לרבים ע"פ תהלים עא, ז (פרק תהלים המתאים לשנות כ"ק אדמו"ר).