ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרסז

[נוסח המברק לקראת יו"ד שבט, ה'תשל"ג]

שבת שלום והילולא והתועדויות פעילות והמשכם ופירותיהם טובות לשמים ולבריות בכל הימים שלאחריהם ובהצלחה רבה ועד שכמופת יהיו לרבים.

בברכה

מנחם שניאורסאהן

והמשכם: הפעולה עצמה נמשכת, ו(נוסף ע"ז) פירותיהם - ומעלה בכאו"א. וכמובן גם מרד"ה באתי לגני (דההילולא).

טובות לשמים ולבריות: קדושין מ, א.

שכמופת יהיו לרבים: עדמש"כ בזהר בחותם פרשת השבוע.


נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 240.

וכמובן גם ראה קונ' הערות התמימים ואנ"ש (תשל"ג) ע' 124.

שכמופת יהיו לרבים ע"פ תהלים עא, ז (פרק תהלים המתאים לשנות כ"ק אדמו"ר).

בזהר: ראה זח"ב (ברע"מ) מג, סע"ב.