ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרסח

[עש"ק פ' בא, י' שבט, ה'תשל"ג]

בל"נ, למה אינו מפרש טעם יתור חצי השני של פסוק (יא, י) לכאורה.


מצילום כתי"ק (שנדפס ב"כפר חב"ד" גליון 983 ע' 20), על גליון שאלת מו"ה יוסף וואלדמאַן - איזה פירוש רש"י יפרש הרבי בהתוועדות ש"ק פ' בא (ראה "שיחות קודש" תשל"ג ח"א ע' 263 ואילך). מענה נוסף אליו – לקמן י'תשיג.