ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרעא

ב"ה, י"ג שבט, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

רח' ביתר 15, תלפיות, ירושלים ת"ו

שלום וברכה!

בנועם נתקבל מכתבו מב' שבט לאחרי ההפסקה הארוכה. והתקוה, כיון שאינו כותב מעניניו הפרטיים, סימן שהשלום לו ולבני ביתו שיחיו.

ושלום אמתי הקשור במנוחת נפש אמיתית, הרי בנוגע לבן אדם הוא רק באם אינו עומד במקום אחד ובמצב אחד כי אם הולך ומתקדם, ובלשון חכמינו ז"ל "מעלין בקודש". ואם בכל מקום הדברים אמורים, על אחת כמה וכמה בארץ הקרוי' אפילו בפי כל עמי תבל "ארץ הקודש".

ובנוגע לנושא מכתבו, היתה לי הזדמנות לפני ימים מספר לכתוב בנושא זה, ומצו"ב העתק מכתבי בהנוגע לענין הקולע גם למכתבו.

ויהי רצון אשר כל הענינים הצריכים תיקון יבואו על תיקונם ובהקדם ובשובה ונחת.

בכבוד ובברכה.


הד"ר א. גולדנסקי ראה אודותיו – "התקשרות" גליון ע ע' 18.

ובלשון חכמינו ז"ל ברכות כח, א. וש"נ. זח"ג קסב, ב. וראה גם לקו"ש חי"ג ע' 250 הערה ד"ה להעלות בקודש. ח"כ ע' 210 הערה 23.

העתק מכתבי ראה לעיל אגרת י'תרס.

ובשובה ונחת ע"פ לשון הכתוב – ישעי' ל, טו.