ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרעה

ב"ה, י"ג שבט, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שלום שי' סלאַווין

שלום וברכה!

הואיל והי' שליח להובאת הבקשות, שלוחים המכתבים המצו"ב על ידו למסור אותם למקבליהם, ות"ח על הטרחה בזה.

ולהוסיף שעוד טעם בשליחות האמורה, כי על ידי כך תהי' לו הזדמנות למסור נקודות אחדות על כל פנים מהמדובר כאן בעת ההתועדות דיו"ד שבט, וביחוד בהנוגע להפצת היהדות האמיתית אשר על זה מסר נפשו בעל ההילולא. ובודאי לדכותי' אין צורך בהסברת יתר.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.


המכתבים המצו"ב דלעיל אגרות י'תערב-י'עדרת.