ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרעו

ב"ה, י"ג שבט, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הארוך נתקבל מכתבו מז' שבט, ובודאי בעתו קיבל מכתבי.

וכיון שבאים אנו מהיא"צ-הילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר, התקוה שעושה כל התלוי בו שיהי' מתאים להתקוות והדרישות של בעל ההילולא, ועד שיוכל לומר "כמופת הייתי לרבים" כמדובר בזה כמה פעמים.

לפיכך גדולה התמי' ביותר וביותר על סיום מכתבו מה הוא הפתרון הטוב, שהרי פשוט שהפתרון הטוב הוא לעשות ולפעול על פי רצון הבורא, וכמאמר חכמינו ז"ל אני נבראתי לשמש את קוני, היינו להפיץ היהדות האמיתית בכלל ומעיינות דברי אלקים חיים, תורת החסידות, במיוחד, על ידי שיהי' דוגמא חי' בזה, נוסף על דברים היוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב ופועלים פעולתם. והרי ידוע שאין לך דבר העומד בפני הרצון, ואין הדבר תלוי אלא בו וברצונו.

פשוט גם כן שעליו להשתדל באופן המתאים, אבל במרץ הכי גדול, בנוגע לשידוך מתאים. ובודאי אשר ידידינו שי' אשר ב... יסייעו לו בזה כפי יכולתם.

המצפה לבשורות טובות בכל האמור וכל ההקדם בזה ישובח,

בברכה.


כמופת . . עוז תהלים עא, ז (פרק תהלים המתאים לשנות כ"ק אדמו"ר).

כמדובר בזה כמה פעמים ראה גם לעיל חכ"ז אגרת י'שצב-י'שצג. לקו"ש ח"ז, הוספות ע' 225 ואילך.

וכמאמר חכמינו ז"ל קידושין בסופה.

דברים היוצאים מן הלב ראה ס' הישר לר"ת שער יג, הובא בשל"ה שער האותיות אות ל' (סט, א).

שאין . . הרצון ראה זח"ב קסב, ריש ע"ב.