ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרעז

ב"ה, ט"ו בשבט, ר"ה לאילנות, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

אל תלמידי תלמוד תורה-חב"ד אשר . . .

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

המכתב-פ"נ בקשר עם היאצ"ט-הילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר - נתקבל ויקרא, בל"נ, על הציון שלו.

ויהי רצון אשר יתחזקו וגם יוסיפו בלימודם ובהנהגתם - מתאים לרצונו של בעל ההילולא ותקוותיו,

בין בהנוגע לכל אחד בפני עצמו ובין בהנוגע לתפקידו המיוחד להיות "נר להאיר" בסביבתו,

כמובא ומודגש בשיחות שלו ובמכתביו,

ודברי צדיקים וברכתם קיימים תמיד ופועלים פעולתם,

אלא שעל מקבל הברכה להכין הצנור והכלי לההשפעה ולהברכה,

וככל שמגדילים הצנור והכלי ומרחיבים אותם - תוגדל גם כן ההשפעה והברכה,

ועד אשר כמופת יהיו לרבים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

ר"ה לאילנות: וראה תענית (ז, א): עץ השדה . . ת"ח.

וגם יוסיפו: שהרי צריך להעלות בקודש.

נר להאיר: והרי ואהבת לרעך כמוך - כלל גדול בתורה (ירוש' נדרים פ"ט ה"ד. וראה שבת לא, א. תניא פרק לב).

כמופת יהיו לרבים: עדמ"ש דוד נעים זמירות ישראל בשם כל ישראל (תהלים עא, ז).


מצילום האגרת. לתוכנה ראה גם לעיל אגרות י'תרסג. י'תרסו.

ר"ה לאילנות ר"ה בתחלתה.

להעלות בקודש ברכות כח, א. וש"נ. וראה גם לעיל אגרת י'תרעא, ובהנסמן בהערות שם.

נר להאיר ראה גם לקו"ש חכ"ה ע' 344 הערה 2. וש"נ.

ואהבת לרעך כמוך: קדושים יט, יח.

דוד נעים זמירות ישראל שמואל-ב כג, א. וראה שהש"ר פ"ד, ד (בתחילתה).

תהלים עא, ז: פרק תהלים המתאים לשנות כ"ק אדמו"ר.