ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרעט

ב"ה, ט"ו בשבט, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

מאשר אני בזה קבלת שני מכתבי', והשם יתברך ימלא משאלות לבבה לטובה בכל הענינים שכותבת.

ובכלל, כשיש צורך בברכה מיוחדת מהשי"ת מקור הברכות, על האדם להוסיף במילוי רצונו של ה' בחיי היום-יום על פי השולחן ערוך, שהרי התורה והמצוות הן הצנורות והכלים לקבלת ברכת ה' בכל המצטרך. ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

כדאי לבדוק התפילין של בעלה והמזוזות בביתם, בפרט אם לא נבדקו תוך י"ב חודש.

ויהי רצון שתבשר טוב בכל האמור.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר


ואין . . הרצון ראה זח"ב קסב, ריש ע"ב.