ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרפג

ב"ה, כ"ו שבט, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

אל תלמידות בית ספר חב"ד בנחלת הר חב"ד אשר בארצנו הקדושה תבנה ותכונן במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

נעם לי לקבל מכתבכן מי"ח בשבט, עם המצורף אליו, ביחד עם ב' החוברות של עתון ביה"ס "מלים שכתבנו". ונהניתי לקרוא על דבר התקדמות ביה"ס בכמות ובאיכות.

ויהי רצון אשר חפץ ה' בידכן יצליח ללכת מחיל אל חיל, וכל אחת ואחת מכן בצדק ובמלוא המובן תאַמת את התואר "בת שרה רבקה רחל ולאה", וכל הרואה יכיר כי מתאים התואר למי שנושא אותו.

ובמיוחד שנמצאות בארצנו הקדושה, ארץ אשר תמיד עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, וזכו ולומדות בבי"ס חב"ד, אשר חלק הוא מרשת אהלי"י באה"ק ת"ו, ביסוד כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר על הציון שלו יעלה זכרונכן בעת רצון.

בברכה להצלחה בכל האמור עד שייאמר עליכן בלשון נעים זמירות ישראל "כמופת הייתי לרבים".


חפץ . . יצליח ע"פ ישעי' נג, יו"ד.

מחיל אל חיל ע"פ תהלים פד, ח. וראה ברכות בסופה. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.

ארץ . . שנה עקב יא, יב.

נעים זמירות ישראל שמואל-ב כג, א. וראה שהש"ר פ"ד, ד (בתחילתה).

כמופת הייתי לרבים תהלים עא, ז (פרק תהלים המתאים לשנות כ"ק אדמו"ר).