ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרפו

ב"ה, כ"ז שבט, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

רב פעלים וכו' מוה"ר זישא שי' וולטנר

שלום וברכה!

אחרי ההפסק הארוך נעם לי לקבל מכתב כת"ר מכ"א שבט, עם המצו"ב.

ובמענה לשאלתו, אינני מכיר אישית את הד"ר נ. ג. ובמילא אין לי קשר והשפעה עליו. אבל כיון שמפורסמים אופני פעולתו של הנ"ל וכו', בטח ימצא כת"ר דרכים אליו באופן אחר.

ויהי רצון אשר יצליח השי"ת את כת"ר לנצל הכשרונות בהם חונן והידיעות שרכש על ידי נסיונו בשטח החינוך הכשר, ניצול ככל הדרוש בכלל, ובפרט בתקופתנו אשר רבו בה כל כך המבוכות והתועים והטועים.

הפ"נ ייקרא בעת רצון על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר מתאים לתוכן מכתבו.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.