ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרפח

ב"ה, כ"ח שבט תשל"ג

ברוקלין

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ בנש"ק וכו'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' כק"ש ובו בקשת ברכה פ"נ מיום ד' בשלח,

ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ויה"ר שמתוך בריאות הנכונה יבש"ט בטוב הנראה והנגלה וע"ד הפצת מעינות דא"ח חוצה במיוחד.

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת, שנדפס ב"כפר חב"ד" גליון 1015 ע' 24.

מוה"ר אברהם איגר, אדמו"ר מלובלין.