ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרפט

ב"ה, כ"ח שבט, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ

מוה"ר גרונם שי' הכהן

שלום וברכה!

הנני בזה לאשר קבלת הספר סנהדרי גדולה, כרך ה', אשר זכה והו"ל בתוספת מלא וכו'

תורתם של ראשונים כמלאכים, אשר לאורם נחי' ונלך ועד לחיי יום יום.

ועל פי פתגם חכמינו ז"ל שמא מלתא הוא, יהי רצון אשר כל מי שיכול להשפיע בסביבתו בדיבור או על ידי הפצת תורתנו תורת אמת, ינצל השפעה זו ככל האפשר, מתאים למש"נ יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל ובאופן המבואר בתנא דבי אליהו רבא בנוגע לסנהדרי גדולה שעליהם "לילך ולקשור חבלים של ברזל במתניהם ולהגבי' בגדיהם למעלה מארכובותיהן ויחזרו בכל עיירות ישראל כו' וילמדו את ישראל כו' כדי שיתגדל ויתקדש שמו של הקב"ה בעולמות כולן שברא מסוף העולם ועד סופו" (שם פ' י"א).

בכבוד ובברכה.

מ. שניאורסאהן


מוה"ר גרונם הכהן לזבניק.

הספר סנהדרי גדולה אוסף תורתן של ראשונים למסכת סנהדרין.

ראשונים כמלאכים ראה שבת קיב, ב. וראה לקו"ש חט"ו ע' 281 הערה 14. וש"נ.

פתגם חכמינו ז"ל ראה יומא לח, ב. שם פג, ב. וראה בארוכה לעיל ח"א אגרת קנד. וש"נ.

למש"נ ברכה לג, י.

בתנא דבי אליהו רבא וראה לקו"ש חט"ז ע' 378. חי"ז ע' 213. וש"נ.