ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרצ

ב"ה, כ"ח שבט תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שמעון שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות מצב זוג' תי',

השי"ת ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

– ידועה הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שעד שתכנס לחודש החמישי לא תפרסם עד"ז.

בברכת הצלחה רבה בהפצת היהדות ובפרט בתוככי העולים החדשים משם שיחיו.


מו"ה שמעון רוזנברג, עפולה.

הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר ראה גם לעיל חכ"ה אגרת ט'תעג, ובהנסמן בהערות שם.