ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרצג

ב"ה, ערב ראש חודש אדר א', ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

למערכת "קובץ חנה"

תלמוד תורה ליובאַוויטש

פּאַריז

שלום וברכה!

בנועם הנני לאשר קבלת הקובץ מס' 7 (דחודש שבט), ות"ח על שימת לבבם לשלחו לי.

וכיון שהכל בהשגחה פרטית והקובץ נתקבל אחר ש"ק מברכים חודש אדר א', כאן המקום להעיר על הלימוד שיש ללמוד מענין דעיבור השנה בהנוגע לפועל בחיי היום-יום.

כידוע, ענין עיבור השנה הוא, כי אנו מונים ללבנה ושנת הלבנה חסרה לגבי שנת החמה, ויש למלאות את החסר כדי שיחולו המועדים בתקופתם - פסח בחודש האביב, וסוכות בזמן האסיף וכו' - שלכן ממלאים את החסרון שבשנת הלבנה כלפי שנת החמה על ידי הוספת חודש מפעם לפעם בשנת העיבור, שעל ידי כך לא רק ממלאים את החסר אלא עוד בהוספה.

וההוראה והלימוד מזה הוא גם כן בכפלים: א) שתמיד אפשר ומוכרח לתקן את החסר בעבר, ב) ולא די בזה, אלא יש עוד להוסיף בתור "דמי קדימה" על להבא.

ובודאי כל מי שמתבונן ועושה חשבון צדק בנפשו מהעבר, ימצא שאף אם העבר יש בו בכלל כדי להניח את הדעת, אבל ביגיעה קצת יותר - בודאי שאפשר הי' להשיג יותר, ואין צריך לומר אם משום איזו סיבה שתהי' לא הי' כדבעי כל צרכו. אבל אין להתיאש ולומר העבר כבר עבר ואיננו וחבל על דאבדין ודי בזה, אלא צריך להשתדל ולמלא את החסר ולא עוד אלא בהוספה בתור "דמי קדימה" על להבא, והנמשל מובן.

ויהי רצון שכאו"א יעשה התלוי בו ובה למלא "פגימת הלבנה" שלא יהי' בה שום מיעוט, ואדרבה, כנ"ל. והבטיחונו חכמינו ז"ל אין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה להצלחה בכל האמור ולבשורות טובות,

מ. שניאורסאהן


נדפסה ב"היכל מנחם" ח"ב ע' קלו ואילך.

שהכל בהשגחה פרטית ראה כתר שם טוב (הוצאת קה"ת) הוספות סימן קיט ואילך. וש"נ.

כידוע ראה גם לקמן אגרת י'תרצד (ובהערות שם). י'תשז.

ענין עיבור השנה הוא ראה רמב"ם הל' קידוש החודש פ"א ה"ב. פ"ד ה"א-ב. וראה שם פ"ו ה"ד. פ"י ה"א. ובמפרשים שם. לקו"ש חל"ב ע' 217 ואילך, ובהנסמן בהערות שם.

שיחולו המועדים בתקופתם תשא לד, כב (ובסנהדרין יג, א). ראה טז, א (ובפרש"י שם. ר"ה כא, א. סנהדרין שם, ב).

למלא "פגימת הלבנה" ע"פ נוסח קידוש לבנה.

והבטיחונו חכמינו ז"ל ראה זח"ב קסב, רע"ב.