ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תש

ב"ה, כ' אדר א', ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

ד"ר ס. דרייפוס שי'

רח' בוסתנאי 11, ירושלים

שלום וברכה!

הנני בזה לאשר קבלת מכתבו מי' אדר א'.

והשי"ת ימלא משאלות לבבו לטובה בכל הענינים שכותב.

ובנקודה הפנימית שירוו רב נחת אמתי, נחת יהודי-תורתי, מבנם נתנאל שי' שכותב אודותיו במכתבו.

ובפרט שזכו ונמצאים [בארץ ישראל] עלי' נאמר "תמיד עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה".

בכבוד ובברכה.

נ.ב. במשרדנו אין כותבים צרפתית, ולכן ב[א] המענה בלה"ק, אבל יכול הוא גם להבא לכתוב אלי צרפתית, ויודיע באיזו שפה נוח לו יותר לקבל המענה, בלה"ק, אידיש או אנגלית.

בנוגע מה שכותב כ' בענין הנהגת בנו שי' והחומרות שמקבל עליו וההשפעה שיש מזה על היחסים שביניהם,

הנה בכלל בכל כיוצא בזה לא נכון לחוות דיעה בטרם שמוע טענות הצד השני. אבל גם קודם שמיעה זו רצוני להעיר נקודות אחדות שלדעתי חשובות הן:

(א) בודאי ידוע למר אשר חומרות שמקבל עליו איש הישראלי ונוהג בזה ג' פעמים ויותר, צריך שאלת רב האם צריכים היתר, ואם יש להתירם, וכו'.

(ב) כן בודאי ידוע למר אופי תקופתנו אשר היא רבת מבוכות בכלל, ובמיוחד בהשקפת עולמם של בני הנוער. וכן אשר עתה אין מחיצות חזקות מבדילות בין חוג לחוג. שלכן כל סייג וגדר הרי זה משובח, ובפרט שאי אפשר לדעת האם הם לאורך ימים. לפיכך דרושה זהירות מיוחדה וגישה מיוחדה להנוער, ולא תמיד אפשר להמבוגר, כולל גם ההורים (ואולי קשה עוד יותר לההורים, שהרי הם נוגעים בדבר), לשער בדיוק התגובה מצד הנוער להגישה שלהם וההצעות. ולפעמים נגיעה או זיעזוע של "לבנה" אחת יכולה לזעזע את כל בנין השקפת עולמו של הנוער.

(ג) מזה מובן שבאם המדובר בקולא בהנהגת הנוער, על אחת כמה וכמה בקולות יתרות, שעל זה חל הציווי הוכח תוכיח וכו', הרי ממלאים בזה ציווי ה' ושליחותו. מה שאין כן כשהמדובר בחומרות.

(ד) מתכונת הנוער בתקופתנו שהוא מחפש חדשות, ובסגנון המקובל לאחרונה עד כדי "מרד בהממסד". ואם מרד זה מתבטא בענין של חומרא, הרי אף אם כדברי כ' במכתבו יש מזה תוצאות בלתי נעימות וכו', עם כל זה אינו דומה באם הביטוי הוא בכיוון ההפכי, לקולא וכו'.

(ה) כשהתנועה היא לחומרא, אף כשהוא נגד השקפת ההורים, בכל זה יש בזה גם נקודת אחיזה המצמצמת את הניגוד, שהרי כבד את אביך ואת אמך מצוות-עשה היא, וגם בה יש להחמיר. מה שאין כן כשהנטי' היא לקולא.

כיון שיש למר נסיון גדול בשטח החינוך וכו', בודאי שהשורות המעטות בכמות, ובמיוחד בערך חשיבות הנושא, גם הן תספיקינה.

ויהי רצון, כחותם המכתב מעל"ד, שירוו רב נחת מבנם זה ומכל יוצאי חלציהם שיחיו.


עלי' נאמר עקב יא, יב.

ונוהג בזה ג' פעמים ויותר ראה שו"ע אדה"ז או"ח הל' שבת סרמ"ט סי"ג. הל' פסח סתס"ח סי"ז. וש"נ. וראה שער הכולל פמ"א אות ג.

הוכח תוכיח קדושים יט, יז.

כבד . . אמך יתרו כ, יב. ואתחנן ה, טז.